Näin onnistut ruokinnassa

Hyvälläkin rehulla voidaan saavuttaa huonoja tuloksia, jos rehua käytetään väärin. Rehut tulee mieltää normaaleiksi kulutushyödykkeiksi, joihin valmistaja antaa käyttösuositukset ja käyttöohjeet. Valmistajan näkökulmasta katsottuna ohjeiden laiminlyöminen on kuin ajaisit autolla ilman moottoriöljyä, vaikka ohjekirja kertoo sen vaaroista. Lopullinen vastuu tuotteen käyttötavasta jää tietysti aina tuotteen, tässä tapauksessa rehun loppukäyttäjälle.

Tuloksesi syntyy kiloista, ei kappaleista

Kalatiheydellä on rehun ohella suuri vaikutus kasvatustulokseesi. Alkutiheys tulisi määritellä sellaiseksi, että kaloilla on altaissa tilaa vielä loppukasvatusvaiheessakin. Myyntivaiheessa myydään kiloja, eikä kappaleita. Siksi altaisiin on turha tunkea kaloja ahtaalle kasvun kustannuksella.

 - Loppukasvatusvaiheeseen sopivaksi tiheydeksi on osoittautunut vajaa 20 kiloa kuutiota kohden tietysti laitoksen olosuhteet huomioiden. Hyvissäkin olosuhteissa on huomattu, että tiheyden kasvaessa yli 20 kilon selkäeväkulumien määrä

lisääntyy huomattavasti. Suomessa hyvät olosuhteen omaavien laitosten kalatiheys on vajaa 17 kiloa kuutiota kohden, kertoo vahvan kalanviljelijätaustan omaama kalanrehujen kehityspäällikkö Olle Lerche.

Useat kasvattajat ovat viime vuosina huomanneet jopa reilusti yli 10 prosentin kasvu- ja rehukerroineroja eri altaiden välillä. Kasvattajat ovat hakeneet syytä rehuista, mutta asioita tutkittaessa on huomattu, että altaiden väliset loppukappalemäärät ovat eronneet toisistaan. Erot voivat syntyä alkupunnituksissa tai kasvatuksen aikaisesta hävikistä.

Oikea kalatiheys on suoraan yhteydessä altaiden happitilanteeseen. Nykyiset rehut edellyttävät toimiakseen hyviä happiolosuhteita altaissa. Liian korkea kalatiheys laskee happipitoisuutta ja heikentää rehun hyödynnettävyyttä sekä lisää kuolleisuutta. Allaskohtaista happipitoisuuden laskua lisää myös altaiden peräkkäin sijoittaminen.

Ruokintakertoja vähemmäksi

Jokainen ruokintakerta tai käynti allasalueella on kaloille stressitilanne, koska liike altailla laukaisee kaloilla "ruokaa tulossa-reaktion" (kilpailu ruoasta alkaa). Isompien, yli 500 grammaa painavien kalojen kohdalla, ruokintakertojen määräksi riittää yksi kerta vuorokaudessa. Raisioagrossa käytämme tästä nimitystä; kerranpäivässä-ruokintamalli.

Nykyaikainen kasvatusrehu sisältää suuren määrän energiaa ja kaloille on annettava aikaa sulattaa se. Kun päiväannos annetaan kerralla, on kaloilla vuorokausi aikaa sulattaa ravintoa ja näin kala hyödyntää rehusta suuremman osan. Ruokinnan jälkeen kalojen hapen kulutus ja siten myös tarve on suurimmillaan. Siksi ruokinta tulisi ajoittaa päivän parhaimman hapen aikaan.

Kerralla annetulla rehuannoksella on havaittu olevan merkitystä parvien tasaisuuteen. Jakamalla ruoka yhdellä kerralla ruokintajakso pitenee. Parven nokkimajärjestyksen mukaan vahvimmat yksilöt hakevat rehua ensin. Kun rehua annetaan kerralla pidempään saavat myös nokkimajärjestyksessä viimeisinä olevat kalat rehua vahvimpien yksilöiden tultua kylläisiksi.

Käytä ruokintataulukoita

Kuten urheilussa, myös kalankasvatuksessa yliyrittäminen kostautuu huonona tuloksena. Rehun jatkuva yliannostus, suurempien kalojen toivossa, on kostautunut monille kasvattajille. Olemme kehittäneet yli 20 vuoden ajan käyttösuosituksia, ruokintataulukoita, rehuillemme. Ne ovat osoittautuneet erittäin tarkoiksi ja niiden selkeä ylittäminen on usein harkittu riski.

Ruokintataulukoista lisää tästä linkistä.