Käyttöehdot

Raisio Oyj (sekä kaikki sen suorasti ja epäsuorasti omistamat tytäryhtiöt ja sisaryhtiöt) ylläpitävät tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille sidosryhmilleen. LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÄMISTÄ.

KÄYTTÖEHDOT
Käyttämällä Raision verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa.

SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYS
Tällä sivustolla annetut tiedot ja asiakirjat annetaan käyttäjien käyttöön "sellaisenaan" ilman min-käänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta tai mitään kaupankäynnin kohteeksi sovel-tuvuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevaa takuuta. Raisio tekee kaiken kohtuullisesti oletettavan voidakseen tarjota sivustollaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta se ei kuitenkaan takaa millään tavalla tietojen todenperäisyyttä tai täydellisyyttä. Rai-sio voi ajoittain lisätä, muuttaa, parantaa tai päivittää sivustolla olevia tietoja ilman erillistä ilmoi-tusta. Raisio ei ota mitään vastuuta mistään sivuston sisällön virheistä tai mistään pois jätetyistä tiedoista. Raisio ei takaa, että verkkosivusto tai sitä ylläpitävät palvelimet eivät sisällä mitään viruk-sia tai muita haitallisia elementtejä.

RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUDET
Raisio antaa sivuston käyttäjälle oikeuden tarkastella, kopioida, ladata ja tulostaa sivustolla olevia asiakirjoja seuraavin rajoituksin:

  • asiakirjoja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tiedonhaun yhteydessä, eikä asiakirjoja saa muokata.
  • Seuraavan tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoituksen on näyttävä kaikissa asiakirjoissa:
    "Copyright © 1997–2010 Raisio Oyj Kaikki oikeudet pidätetään."

TAVARAMERKIT
Raision tavaramerkkejä käytetään Raision tuotteiden ja palveluiden tunnisteina osoittamaan, kenen tuottamia kyseiset tuotteet ja palvelut ovat. Raision tavaramerkkejä saa käyttää rehellisesti markki-nointi- ja mainosmateriaaleissa sekä viitattaessa Raision tuotteisiin ja palveluihin (esimerkiksi leh-tiartikkelissa) ilman Raision lupaa sillä edellytyksellä, että tavaramerkkejä käytetään normaalien tavaramerkkien käyttötapojen mukaisesti ja niiden omistaja ilmoitetaan selkeästi. Jos tavaramerkke-jä halutaan käyttää jossakin muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siihen on hankittava Raision suostumus. Jos käyttäjä ei ole varma, tarvitaanko tiettyyn käyttöön Raision lupaa vai ei, käyttäjän tulee tarkistaa asia Raisiolta.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE
Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin, joita Raisio ei hallinnoi. Raisio ei kanna minkäänlaista vastuuta tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai mistään tällai-silla linkitetyillä sivustoilla olevista linkeistä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjien avuksi eivätkä ne tarkoita sitä, että Raisio tukisi millään tavalla linkitetyn sivuston sisältöä tai palveluntar-joajaa. Raisio ei ole missään tilanteessa vastuussa tälle sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuol-ten sivustojen sisällöstä tai kyseisten kolmansien osapuolten toimista.

MATERIAALIEN TOIMITTAMINEN
Raisiolle ei tule lähettää tämän sivuston kautta mitään luottamuksellista tai omistusoikeuksien alais-ta tietoa. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikkia sivuston kautta Raisiolle lähetettyä materiaalia käsitellään ei-luottamuksellisina. Jos käyttäjä lähettää Raisiolle tietoja tai materiaalia tämän sivus-ton kautta, käyttäjä antaa Raisiolle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, kopioi-da, näyttää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jaella kyseisiä tietoja tai materiaalia sekä vapaan oikeuden käyttää mitä tahansa missä tahansa tarkoituksessa lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tek-niikoita. Raisio ei kuitenkaan julkaise lähettäneen käyttäjän nimeä tai muutoin julkaise sitä tietoa, että käyttäjä on lähettänyt Raisiolle sivuston kautta tietoja tai materiaalia, ellei: (a) Raisio saa käyt-täjältä oikeutta käyttäjän nimen käyttöön; (b) Raisio ilmoita ensin käyttäjälle, että tämän sivuston tiettyyn osaan lähetetyt tiedot tai materiaali julkaistaan tai niitä käytetään muutoin käyttäjän nimen yhteydessä tai (c) laki edellyttää Raisiota julkaisemaan käyttäjän nimen.

Tämän sivuston kautta ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tehdä varsinaista liiketoimintaa Raision kanssa, joten näitä käyttöoikeusehtoja lukuun ottamatta mitään sivustolla tehtyjä toimia ei voida pitää minkäänlaisena sopimuksena Raision ja sivuston käyttäjän välillä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Käyttäjä käyttää tätä sivustoa omalla riskillään. Raisio, sen tavaran- tai palveluntoimittajat tai mi-kään muu kolmas osapuoli, joka on osallistunut tämän verkkosivuston sisällön luomiseen, tuottami-seen tai toimittamiseen, ei ole missään olosuhteissa minkään lainsäädännön nojalla vastuussa käyt-täjälle tai kenellekään muulle osapuolelle koituneista välittömistä vahingoista, välillisistä vahingois-ta, erikoisvahingoista, seuraamuksen luonteisista korvauksista, oheisvahinkojen korvauksista, lii-tännäisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä.

Verkkosivustoilla oleva tieto saattaa sisältää esimerkiksi viruksia tai ohjelmavirheitä. Raisio ei ole vastuussa mistään lähettämiensä tai vastaanottamiensa tietojen luvattomasta muuttamisesta, viruk-sista, ohjelmavirheistä eikä mistään niiden seurauksista.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Näitä käyttöehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki näistä käyttöehdoista tai tämän sivuston käytöstä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa, joi-den tuomiovallan käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen noudattamiseen sitoutuessaan.