Benemilk-tuloksia

Tuotokset kasvavat tutkitusti

Benemilk®-rehuilla on tehty tieteellisiä kokeita useissa eri maissa. Tulokset ovat kaikissa kokeis­sa osoittaneet, että Benemilk-valmistusprosessi tehostaa rehun hyväksikäyttöä ja kasvattaa ener­giakorjattua maitotuotosta. Ruotsin lisäksi Bene­milkillä on tehty tieteellisiä kokeita Hollannissa, Ranskassa sekä Suomessa.

 

 

 

 

Kaikissa kokeissa on saatu tilastollisesti merkit­sevä parannus energiakorjattuun maitotuotok­seen. Keskimäärin lisäys on ollut kokeissa yli 2,5 kiloa. Energian hyväksikäyttö on myös kasvanut lähes 10 prosenttia.

 

 

Tutkimus: pitoisuudet ylös, solut alas

Tieteelliset kokeet ovat osoittaneet kiistattomas­ti Benemilkin tehokkuuden maidon pitoi­suuksien nostajana. Vuonna 2013 Schothorstin tutkimuskeskukseessa, Hollannissa, tehdyssä tutkimuksessa ensikon maidon valkuais- ja ras­vapitoisuus nousivat merkittävästi ja rehuhyötys­uhde parani 4,8 %. Lehmillä rehuhyötysuhde pa­rani jopa 10 %. Erityisen huomion ansaitsee myös maidon solupitoisuuden lasku useamman kerran poikineilla lehmillä. Benemilk-rehua saaneilla lehmillä maidossa oli 65 % vähemmän soluja kuin kontrollirehulla.

 

 

 

Kokemuksia yli 1000 tilalta Suomesta

Pitkänajan tilaseurantatulokset vahvistavat tieteelliset kokeet. Raisioagro on laatinut Benemilk®-tiloille oman seurantajärjestelmän, jossa todennetaan Bene­milkin vaikutus maidon pitoisuuksiin ja maito­määrään. Seuranta on pitkäjänteistä, jolloin esi­merkiksi vuodenaikojen ja karkearehun vaihtelun vaikutusta tuloksiin voidaan eliminoida.

Pitkäaikaisseuranta osoittaa, että energiakorjattu maitotuotos kasvaa keskimäärin 2,6 kiloa verrat­tuna Benemilkiä edeltävään aikaan. Vastaavasti rasvapitoisuus kohoaa yli kolme kymmenystä ja valkuaispitoisuus kymmenyksen verran.

 

 

Otannassa oli mukana 20 pihattoa ja 16 parsinavettaa. Pihatoissa oli keskimäärin 45, robottipihatoissa 79 ja parsinavetoissa 29 lehmää.

Tila Lintukangas: käyrät korkealle

Ypäjäläinen Jari Lintukangas siirtyi Benemilk Red -täysrehun käyttäjäksi vuodenvaihteessa 2014. Tätä päätöstä Jari ei ole katunut, sillä heti rehun vaihdon jälkeen maitomäärät nousivat tilalla rä­jähdysmäisesti. Myös rasva ja valkuainen ovat pysyneet korkeammalla tasolla verrattuna aikaan ennen Benemilkiä.

 

 

Yhteistä kaikille Benemilk®-rehuille on niiden todistetusti maitotuotosta ja pitoisuuksia nostavat tulokset. Benemilk®-rehut tuovat rehustukseen tarvittavaa lisäenergiaa ja parantavat ravintoaineiden hyväksikäyttöä lehmien ruokinnassa.Parantunut energiatasapaino helpottaa hedelmällisyyttä ja maidon solupitoisuuden hallintaa.

 

Lisätiedot:
kehityspäällikkö Merja Holma, 0500 125 769
tuotepäällikkö Päivi Volanto, 050 3636 596 sekä Raisioagron asiakkuusvastaavat